NOVÉ GP PRO ZÁPIS VĚCNÉHO BŘEMENE CHŮZE A JÍZDY (aktualizace 25.7.2022) 

KLADNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO K DĚLENÍ POZEMKŮ DLE GP

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

UŽITEČNÉ INFORMACE O POZEMKU

Podmínky pro využití ploch:

Přípustné: pozemky staveb pro bydlení; pozemky staveb a zařízení souvisejících s rekreací, například ubytování, stravování, služby, veřejná prostranství, zařízení pro tělovýchovu a sport, agroturistika, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, turistické atraktivity; pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, lázeňství, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

Podmíněně přípustné: pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s uvedenými aktivitami

Nepřípustné: činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně


DOSTATEK PROSTORU PRO REALIZACI VAŠÍ VIZE

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

  •  výšková regulace zástavby:  1 - 2 nadzemní podlaží, max. 3 nadzemní podlaží (dle schváleného RP Nové Mlýny)

Dále jsou v textové části ÚP Přítluky v kapitole 3.2. "Vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch územních rezerv stanoveny pro plochu s identifikačním číslem 13 následující podmínky využití území:

  • Obsluha území - vybudovat obslužnou komunikaci (v rámci navrženého veřejného prostranství), vybudovat inženýrské sítě včetně čistírny odpadních vod (lokalita i. č. 32).
  •  Respektovat navržený koridor KT 5
  • Využití lokality je navrženo ve II. etapě, po vyčerpání lokality s identifikačním číslem 12.
  • Respektovat podmínky využití území stanovené Regulačním plánem rekreační oblasti Nové Mlýny.

Příklady využití území:

  • Rodinné domy
  • Rekreační objekty spojené se stravovacími a sportovními službami
  • Kemp spojený se stravovacími a sportovními službami


ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
KE STAŽENÍ

CHCETE VĚDĚT VÍC? RÁDI VÁM LOKALITU A JEJÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVÍME

PROJEKT, KTERÝ SI ZASLOUŽÍ OSOBNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dokumenty k nahlédnutí při osobní schůzce:

Územní rozhodnutí o umístění stavby (veřejný vodovodní a kanalizační řád, vodovodní a kanalizační přípojka, vrtaná studna)
Souhlasné závazné stanovisko s vynětím z půdního fondu
- Inženýrsko-geologické posouzení
- Geometrický plán


JEDEN POZEMEK, ALE NESPOČET MOŽNOSTÍ JAK VYUŽÍT 66.909M2

ZAUJALI JSME VÁS?

DEJTE NÁM VĚDĚT

+420 773 577 200